Regulamin

Regulamin sklepu internetowego DXS.PL

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego DXS.PL;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod DXS.PL, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy DXS.PL Bartosz Śliwa, Olsztyńska 103A, 87-100 Toruń, REGON: 388730870, NIP: 879-273-12-48 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2023 poz. 2759);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 12. Sprzedawca – oznacza Bartosza Śliwę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DXS.PL Bartosz Śliwa, Olsztyńska 103A, 87-100 Toruń, REGON: 388730870, NIP: 879-273-12-48, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: [email protected], będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 13. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

II. Postanowienia ogólne

2.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: DXS.PL.

2.2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.  Sklep internetowy, działający pod adresem: https://dxs.pl, prowadzony jest przez DXS.PL Bartosz Śliwa, Olsztyńska 103A, 87-100 Toruń, REGON: 388730870, NIP: 879-273-12-48.

2.4.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2. b)  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 3. c)  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. a)  Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej lub
 2. b)  dowolnej innej przeglądarki kompatybilnej z w.w.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa DXS.PL zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://dxs.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z którym można zapoznać się na stronie: orka.sejm.gov.pl.

2.10. W celu kontaktu telefonicznego ze sklepem prosimy korzystać z numerów: 691250731 lub 724126400.

2.11. Sklep w żaden sposób nie plasuje produktów z uwagi na profilowanie konsumentów. Kolejność wyświetlania wyników wyszukiwania i pozycjonowania ich w kategoriach jest całkowicie przypadkowa i wynika zazwyczaj z parametrów technicznych urządzenia. Platforma sklepowa nie ma wpływu na kolejność wyświetlanych ofert.

2.12. Podobnie sklep w żaden sposób nie ustala cen produktów z uwagi na profilowanie konsumentów.

2.13. Sklep przeciwdziała technikom sztucznego zaniżania cen. Niedopuszczalne jest podawanie celowo zawyżonej ceny w celu wywołania wrażenia okazji cenowej czy promocji. Przy każdym produkcie podana jest dodatkowo wcześniejsza najniższa cena w okresie ostatnich 30 dni. W przypadku, gdy nie podaje się najniższej ceny, oznacza to, że aktualna cena lub cena z promocji jest jedyną najniższą ceną w okresie 30 dni i nie było niższej ceny.

Treść mówiąca o cenie sprzed zastosowania obniżki jest umieszczona obok (cyt. “bezpośrednie sąsiedztwo”) aktualnej ceny sprzedaży z zastosowaniem kontrastu i czcionki nieodbiegających znacznie od prezentowanej ceny sprzedaży. Dodatkowo widoczna jest pełna treść informująca, że podana cena to „najniższa cena towaru w okresie 30 dni”.

2.14. Z uwagi na Dyrektywę Omnibus wprowadzamy zmiany w sposobie pozyskiwania i wykorzystywania opinii klientów sklepu internetowego. Wszystkie zbierane i udostępniane opinie kupujących o produktach dostępnych w sklepie pochodzą od konsumentów. Zobowiązani jesteśmy, aby opinie nie publikowali pracownicy sklepu i przypadkowe osoby, ale wyłącznie konsumenci, którzy rzeczywiście używali danego produktu lub go kupili.

2.15. Produkty oferowane w sklepie internetowym są zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta. W przypadku natomiast produktów cyfrowych jest to art. 43k ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

3.2. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

3.3. Warunkiem rejestracji podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4.  DXS.PL może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. b)  dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
 3. c)  dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez DXS.PL za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię DXS.PL.

3.5.  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody DXS.PL.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. c)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. d)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla DXS.PL,
 5. e)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. f)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.8. Ceny na stronach katalogu oraz stronie produktu są podanymi cenami Brutto zawierające podatek 23% VAT.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1.  Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://dxs.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. a) przedmiotu zamówienia,
 2. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. c) wybranej metody płatności,
 4. d) wybranego sposobu dostawy,
 5. e) uwag.

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z DXS.PL Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie złożenia zamówienia numer [numer]”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Po zatwierdzeniu zamówienia nie ma możliwości jego modyfikacji.

5.0. Zakupów należy dokonać w konkretnych ofertach, tj. nie będą brane pod uwagę informacje zawarte w notatce do zamówienia czy wiadomości mailowej odnośnie chęci otrzymania np. różnych wersji danego produktu.

5.1. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://dxs.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub dostawą za pośrednictwem paczkomatów Inpost. Koszty dostawy znajdują się na tej stronie.  Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy określony jest w każdej ofercie.

5.4. Nieodebranie wysłanej przesyłki skutkować będzie obciążeniem Klienta kosztami zwrotu, a także kosztami nadania, jeżeli paczka nadana była za pobraniem.

Koszt nieodebrania paczki nadanej do paczkomatu wynosi: 8,99 zł za każdą paczkę. Koszt nieodebrania paczki kurierskiej nadanej po dokonaniu przedpłaty wynosi 14 zł za każdą paczkę. Koszt nieodebrania paczki kurierskiej nadanej za pobraniem wynosi 18 zł za każdą paczkę.

5.5. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży, zgodny z zawartą Umową.

5.6. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

5.7. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych

5.8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

5.9.Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

VI. Ceny, metody płatności i Faktury VAT.

6.1. Ceny Towarów stanowią ceny brutto podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 1. a) przelewem na numer konta bankowego podany na stronie kontakt oraz po złożeniu zamówienia,
 2. b) płatnością w systemie online pośrednika Przelewy24,
 3. d) gotówką przy dostawie zamówienia do rąk przewoźnika,

6.3. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia.

6.4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w punkcie 6.3. Regulaminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

6.5. Domyślną formą przesyłania faktur jest przesyłanie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

6.6. Faktury przesyłane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności:

 1. edycję treści dokumentu,
  b. komentowanie,
  c. wypełnianie lub podpisywanie pól formularza,
  d. montaż dokumentu,
  e. kopiowanie zawartości dokumentu,
  f. wydzielanie stron.

6.7. Nie ma możliwości wystawienia kilku dokumentów sprzedaży do jednego zamówienia. Do jednego zamówienia wystawiany jest jeden dokument na całość zamówienia,  nie ma możliwości rozdzielenia dokumentu zakupu na fakturę i paragon. Do jednego zamówienia wystawiamy dokument na całość zakupów tj. paragon lub faktura.

6.8. Zgodnie z ustawą o podatku VAT, do paragonu fiskalnego wystawionego po 1 stycznia 2020 r. nie ma możliwości otrzymania faktury VAT. Chęć otrzymania faktury należy każdorazowo zaznaczyć w formularzu dostawy, wypełnianego podczas finalizacji zakupu. Przekazanie tej informacji w inny sposób nie zostanie uwzględnione, ze względu na automatyzację sprzedaży.

6.9. Ze względów technicznych, nie ma możliwości otrzymania paragonu fiskalnego zawierającego NIP.

6.10. Z uwagi na ograniczenia nakładane przez firmy kurierskie, wysyłka za pobraniem możliwa jest wyłącznie dla zamówień o maksymalnej wartości 6000 zł brutto (wraz z kosztami dostawy). W przypadku chęci złożenia zamówienia na wyższą kwotę, prosimy o jego opłacenie na konto bankowe. Istnieje również możliwość podzielenia zamówienia – w taki sposób, aby sumaryczna kwota każdego z zamówień nie przekraczała 6000 zł brutto.

VII.  Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klient dokonujący zakupu jako Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient winien poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, na adres podany na stronie kontakt, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: [email protected]. W celu ułatwienia Konsumentom skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, udostępniony został formularz odstąpienia od umowy na stronach internetowych DXS.PL W przypadku skorzystania z możliwości złożenia oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected], Sprzedawca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadkach, które zostały wskazane w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

FORMULARZE DO DRUKU

Formularz zwrotu [.PDF]

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz na adres wskazany na stronie kontakt,

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Konsument jest zobowiązany do prawidłowego zapakowania i zabezpieczenia zwracanego towaru tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

Wymiana

W sklepie internetowym dxs.pl wymiana towaru polega na dokonaniu zwrotu wybranego produktu i złożeniu oddzielnego zamówienia. Jeżeli okaże się, że produkt który został przez Ciebie kupiony jest np. za duży i jesteś zainteresowany zamówieniem innego rozmiaru, skorzystaj z procedury zwrotu, a produkt w innym rozmiarze zamów w oddzielnym zamówieniu.

Ważne! Nie ma możliwości wymiany towaru w obrębie jednej transakcji, a przy zamówieniu nowego produktu, należy dokonać oddzielnej płatności

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. DXS.PL jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2023 poz. 2759), od 25.12.2014 r. konsumentom przysługuje prawo do reklamacji z tytułu rękojmi.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Sprzedawcy lub email wskazany na stronie kontakt. DXS.PL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

8.3. Czas na reklamację z tytułu rękojmi: 2 lata (dla firm rękojmia wyłączona)
Adres do reklamacji wskazany na stronie kontakt.

8.4. Reklamacje dotyczące brakujących towarów lub ich uszkodzeń należy zgłosić niezwłocznie po
otrzymaniu przesyłki.

8.5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania
sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR.

FORMULARZE DO DRUKU

Formularz reklamacyjny [.PDF]

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. DXS.PL podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić DXS.PL o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie pod adres email wskazany na stronie kontakt lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. DXS.PL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

X. Ochrona Danych Osobowych

10.1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

10.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z niektórych Usług Elektronicznych oraz zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.3. Sprzedawca stosuje odpowiednie i wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

10.4. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy Sklepu oraz opisanych w Polityce Prywatności.

10.5. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

10.6. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności”.

XI.Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

11.1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11.2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DXS.PL a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DXS.PL a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę DXS.PL.

11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.5. Regulamin obowiązujący od 19.06.2024 r.