Zużyty sprzęt elektroniczny

Szanowni Klienci, Poniższy symbol umieszczony na opakowaniach naszych produktów wskazuje na selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Symbol ten oznacza, że zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego WEEE (2002/96/KE) oraz przepisami krajowymi, produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowym.

Produkty oznaczone w ten sposób należy oddać do wyznaczonego punktu. Niewłaściwe postępowanie z tego rodzaju odpadami może mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie człowieka, w związku z potencjalnie szkodliwymi substancjami, jakie na ogół występują w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Jednocześnie współpraca w zakresie właściwego usunięcia tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.

W przypadku dokonanego u nas zakupu macie Państwo możliwość bezpłatnego odbioru tego samego rodzaju i pełniącego takie same funkcje, “starego” zużytego sprzętu co sprzęt nowo zakupiony. Zwrotu można dokonać osobiście w naszej siedzibie pod adresem: DXS.PL Bartosz Śliwa, ul. Olsztyńska 103A, 87-100 Toruń lub przesyłając zużyty sprzęt na nasz powyższy adres z dopiskiem „Zwrot zużytego sprzętu”.

Więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy, lokalnej agencji programu ds. WEEE zatwierdzonej przez stosowane władze ds. gospodarowania odpadami lub w lokalnym przedsiębiorstwie usuwania odpadów. Najbliższy Urząd Gminy powinien Państwu wskazać miejsce bezpłatnej utylizacji sprzętu.

Informujemy, że firma DXS.PL Bartosz Śliwa jest zarejestrowana w BDO pod numerem 000546012 jako podmiot wprowadzający sprzęt na rynek oraz dystrybutor. Firma DXS.PL Bartosz Śliwa posiada zawartą umowę z organizacją odzysku, która przejęła obowiązki, wynikające z Ustawy oraz przepisów wykonawczych i jest obsługiwana przez TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Szczecinie oraz TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Szczecinie. W przypadku jakichkolwiek pytań, możecie się Państwo kontaktować z firmą TOM-DOLEKO-EKOLA pod numerem telefonu 918 815 900.

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 r., poz.1688).

Ceny oferowanych produktów prezentowane na naszych stronach zawierają w sobie opłatę KGO (Kosztów Gospodarowania Odpadami) zgodnie z Ustawą z dnia 29.07.2005 r. Dz. U. 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami.